Träningsboende

Våra träningsboenden syftar till att motivera och stötta individer till att självständigt kunna sköta ett hem med allt vad det innebär.

Vi tar fram en gemensam handlingsplan för träningsboendet tillsammans med handläggare och klient.

Referensboende

Våra referensboenden ligger som insprängda lägenheter i vanliga hyreshus.  Syftet med ett referensboende är att kunna få en referens för att kunna gå vidare mot ett eget kontrakt.

Vår personal besöker den boende kontinuerligt under hela boendetiden.

Akutboende

Akutboende är en tillfällig boendeform i avvaktan på ett permanent boende. Vår personal besöker regelbundet den boende under hela boendetiden

Vandrarhem

Detta är ett boende utan stöd för vuxna och familjer

Metoder

Teambo erbjuder insprängda lägenheter med boendestöd .

En ansökan om boende hos oss kan göras via remiss, telefon eller mail.

Första steget för ett boende hos oss är en intervju med den sökande tillsammans med företrädare från socialtjänsten.

Vi som team gör en individuell bedömning av den sökande och om det är möjligt för oss att erbjuda ett boende som matchar den sökandes behov.

Nästa steg är att tillsammans med sökande och socialtjänsten upprätta en individuell arbetsplan som är ett underlag för vårt gemensamma arbete under boendetiden. Arbetsplanen kan komma att revideras i samråd med övriga parter under boendetiden.

Vår ambition är att ha en regelbunden kontakt med handläggare och boende under boendetiden. Vi genomför minst ett planerat besök per vecka hos den boende.

Varje månad rapporterar vi skriftligen i en boenderapport till socialtjänsten hur boendet fortskrider. Vid eventuellt akuta behov rapporterar vi omedelbart via telefon och eller mail.

Genomförandeplan

Vårt uppdrag sammanfattas i en individuell genomförandeplan för den boende. Genomförandeplanen delas upp i delmål och i långsiktiga mål vars syfte är att hjälpa den boende till att kunna hantera sin vardag.

Teambos mål är att den boende efter avslutad boendetid skall kunna gå vidare i boendekedjan och då ha de färdigheter som krävs för att kunna bo och leva så självständigt som möjligt.

Vårt uppdrag är att coacha och motivera våra boende till att klara av de kontakter

Teambo kan vid behov erbjuda ytterligare stödinsatser efter förfrågan från socialtjänsten.

Boendestöd

Vid inflyttningen träffar den boende sin kontaktperson som kommer att följa den under boendetiden. Våra kontaktpersoner jobbar oftast i par vilket innebär att den boende kommer att ha kontakt med två kontaktpersoner under sin boendetid hos oss.

Vår personal har en mångårig erfarenhet av att arbeta med människor och vi är väl förtrogna med de utmaningar som våra boende kan komma att möta i sin vardag.